خو

دانشنامه تایم‌یاب
امروزه رفاه و پیشرفت بشریت، مستلزم تولید و به کارگیری دانش در بین همه انسان هاست. زمانی این مهم محقق می گردد که همه ابنا بشر در این موضوع شریک باشند. وظیفه همه ماست که به چرخه تولید و انتشار دانش در سرتاسر کره خاکی کمک نماییم.